Menu

Zpráva o činnosti a hospodaření nadačního fondu
za období od 6.12.2014 - 31.8. 2016


I. Základní údaje


Název:
Klub rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond
Sídlo:
Tyršova 913, 744 01  Frenštát pod Radhoštěm
Právní forma:
Nadační fond
Hlavní předmět činnosti:
Nadační fond je zřizován za účelem získávání a shromažďování finančních prostředků pro podporu rozvoje a realizaci školních i mimoškolních výchovně-vzdělávacích procesů Základní školy a Mateřské školy Frenštát p. R., Tyršova 913, akcí a aktivit pořádaných touto školou a podporu jejího materiálního a technického zabezpečení.
Datum vzniku:
6. prosince 2014
Místo registrace:
spisová značka N 1171 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Identifikační číslo
035 66 889
Statutární orgán:
správní rada
Správní rada a zakladatelé:
Ivana Mikesková - předseda správní rady a zakladatel
Svatava Srníčková - člen správní rady a zakladatel
Kateřina Richterová - člen správní rady a zakladatel
Revizor:
Jana Adámková
Nadační kapitál:
1 500,- Kč


II. Činnost a hospodaření fondu ve školním roce 2014/2015


Nadační fond byl založen 6. prosince 2014. Samotnou nadační a hospodářskou činnost související s organizací, financováním a podporou  školních aktivit započal jako nástupce končícího “starého” Klubu rodičů k 1.1. 2015.


Na činnosti nadačního fondu se podílejí zejména členové správní rady. Všichni členové správní rady vykonávají svoji funkci bezúplatně bez nároku na odměnu.


1. Nadační příspěvky rodičů žáků školy jsou jedním z hlavních zdrojů finančních prostředků nadačního fondu. Fond ve své účetní evidenci účtuje a eviduje přijaté finanční dary k dalšímu darovaní na samostatném účtu jako tu část svého jmění, které je tvořeno pouze peněžitými nadačními příspěvky.
Jediným příjemce nadačních příspěvků Klubu rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond je Základní škola a Mateřská škola Frenštát p. R., Tyršova 913.
Přehled nadační činnosti fondu ve školním roce 2014/2015:


Nadační příspěvky přijaté do fondu
145 320 Kč


Nadační příspěvky přijaté do fondu se skládají z příspěvků rodičů žáků školy a z příspěvků poskytnutých na podporu nadační činnosti fondu v souvislosti s konáním Tyršováckého plesu 2015.


Vlastní nadační činnost fondu  - výdaje na poskytnutí materiálu a služeb
5 209 Kč


Nadační fond zajistil  tisku Školního informátoru a nákupem věcných darů podpořil  Den učitelů a ukončení studia žáků devátých tříd.


Nadační příspěvek - peněžitý dar škole dle darovací smlouvy
100 000 Kč
Čerpání peněžitého daru dle darovací smlouvy
68 538 Kč
Zůstatek peněžitého daru k čerpání - převod do příštího školního roku
31 462 Kč


Nadační fond poskytl finanční příspěvek škole na celkem 29 školních i mimoškolních aktivit. Seznam těchto aktivit - požadavků  je uveden v příloze.


2. Nadační fond kromě své hlavní činnosti, tj.  získávání a shromažďování finančních prostředků za účelem podpory aktivit školy vykonával i hospodářskou činnost. Tu lze rozdělit na organizaci a pořádání Tyršováckého plesu a na ostatní hospodářskou činnost, která přímo souvisí s jeho správou, společenskými povinnostmi  a organizací fondu.


Nadační fond pořádal ve spolupráci se školou v rámci své nadační činnosti v roce 2015 tradiční Tyršovácký ples.


Tyršovácký ples 2015:


Příjmy
69 191 Kč
Výdaje
43 949 Kč
Hospodářský výsledek - ples
25 242 Kč
Nadační příspěvky na podporu činnosti fondu získané v souvislosti s pořádáním plesu
10 920 Kč
Hospodářský výsledek - celkem
36 162 Kč


Výtěžek z plesu, je zdanitelným příjmem fondu a bude sloužit ke krytí provozních nákladů z ostatní hospodářské činnosti fondu. Zůstatek ze zisku bude po provedení příslušných odvodů v souladu s účelem a statutem nadačního fondu převeden do jmění fondu a použit na financování hlavní nadační činnosti fondu.


3. Přehled provozních výdajů nadačního fondu za školní rok 2014/2015:


Správní výdaje na založení fondu
8 168 Kč
Správní výdaje z hlavní nadační činnosti
  299 Kč


Výdaje fondu z ostatní hospodářské činnosti fondu (mimo ples)
4 394 Kč
Provozní výdaje nadačního fondu celkem
12 861 Kč


Správní výdaje na založení fondu tvoří výhradně správní a soudní poplatky související se založením fondu a poštovné. Výdaje z ostatní hospodářské činnosti fondu tvoří výdaje fondu, které nelze zahrnout do nákladů na správu fondu související s hlavní činností. Tyto jsou dále sníženy o případné výnosy z ostatních hospodářských činností fondu (úroky z běžného účtu).


III. Činnost a hospodaření fondu ve školním roce 2015/2016


Nadační fond obdobně jako v předchozím školním roce kromě své hlavní činnosti, tj.  získávání a shromažďování finančních prostředků za účelem podpory aktivit školy vykonával i hospodářskou činnost ve formě pořádání tradičního Tyršováckého plesu.


Obdobně jako v předchozím školním roce se na činnosti nadačního fondu podíleli zejména členové správní rady. Všichni členové správní rady vykonávali svoji funkci bezúplatně bez nároku na odměnu.


Jediným příjemce nadačních příspěvků Klubu rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond byla v souladu s účelem a statutem nadačního Základní škola a Mateřská škola Frenštát p. R., Tyršova 913.


Přehled nadační činnosti fondu ve školním roce 2015/2016:


Nadační příspěvky ve fondu - počáteční zůstatek z minulého školního roku
71 573 Kč
  • z toho nevyčerpaný peněžní dar na účtu školy
31 462 Kč


Nadační příspěvky přijaté do fondu ve šk. roce 2015/2016
169 928 Kč


Nadační příspěvky přijaté do fondu se skládají z příspěvků rodičů žáků školy a z příspěvků poskytnutých na podporu nadační činnosti fondu v souvislosti s konáním Tyršováckého plesu 2015 a z vázaného příspěvku žáků školy za sběr starého papíru a z převodu nerozděleného zisku za rok 2015 do fondu jmění.


Vlastní nadační činnost fondu  - výdaje na poskytnutí materiálu a služeb
4 932 Kč


Výdaje zahrnovaly tisk Informátoru a zajištění věcných darů ke dni učitelů.


Nadační příspěvek - peněžité dary škole
150 000 Kč
Nevyčerpaný peněžní dar z minulého školního roku
31 462 Kč
Čerpání peněžitého daru dle darovací smlouvy
152 093 Kč
Zůstatek peněžitého daru k čerpání - převod do příštího školního roku
29 369 Kč


Nadační fond poskytl finanční příspěvek škole na celkem 45 školních i mimoškolních aktivit. Seznam těchto aktivit - požadavků  je uveden v příloze.


Nadační fond pořádal ve spolupráci se školou v rámci své nadační činnosti i v roce 2016 tradiční Tyršovácký ples. Tentokrát v nově zrekonstruovaném Kulturním domě.


Tyršovácký ples 2016:


Příjmy
180 504 Kč
Výdaje
94 786 Kč
Hospodářský výsledek - ples
85 718 Kč
Nadační příspěvky na podporu činnosti fondu získané v souvislosti s pořádáním plesu
8 170 Kč
Hospodářský výsledek - celkem
93 888 Kč


Výtěžek z plesu,  je zdanitelným příjmem fondu a bude sloužit ke krytí provozních nákladů z ostatní hospodářské činnosti fondu. Zůstatek ze zisku bude po provedení příslušných odvodů v souladu s účelem a statutem nadačního fondu převeden do jmění fondu a bude použit na financování hlavní nadační činnosti fondu.


3. Přehled provozních výdajů nadačního fondu za školní rok 2015/2016:


Správní výdaje z hlavní nadační činnosti
  152 Kč


Výdaje fondu z ostatní hospodářské činnosti fondu (mimo ples)
5 215 Kč
Provozní výdaje nadačního fondu celkem
5 367 Kč


Správní výdaje jsou tvořeny poplatky za vedení účtu v bance. Výdaje z ostatní hospodářské činnosti fondu tvoří výdaje fondu, které nelze zahrnout do nákladů na správu fondu související s hlavní činností. Tyto jsou dále sníženy o případné výnosy z ostatních hospodářských činností fondu (úroky z běžného účtu).


IV. Údaje o účetní závěrce ke dni 31.12. 2015


Nadační fond sestavoval roční účetní závěrku za účelem podání daňového přiznání za uplynulé zdaňovací období.


Účetní období:
6.12. 2014 - 31.12. 2015
Použité účetní metody:
Účetní jednotka používá metody a stanovené postupy účtování pro nevýdělečné organizace.
Způsob zpracování účetních záznamů
Účetní jednotka vede účetnictví v účetním softwaru Money S3 od společnosti Cígler Software, a.s. Účetní záznamy jsou pravidelně zálohovány, originály účetních dokladů jsou uschovány v archivu po zákonem stanovenou dobu.
Aplikace obecných účetních zásad:
byly aplikovány bez výjimky
Způsob oceňování:
účetní jednotka účtuje o zásobách periodickým způsobem B
Způsob odepisování:
účetní jednotka nemá odpisovaný dlouhodobý majetek
Odchylky od účetních metod:
účetnictví je vedeno v souladu s účetními metodami
Přepočtení cizoměnových aktiv
a pasiv na Kč
cizích měn nebylo použito


ROZVAHA ke dni 31.12 2015
(částky jsou uvedeny v tisících Kč)


AKTIVA
Stav k prvnímu dni účetního období
Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem


B. Krátkodobý majetek celkem
+2
+185
B. II. Pohledávky celkem

+51
       B. II. Jiné pohledávky

+51
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem
+2
+134
       B. III. 1. Pokladna
+2
+42
       B. III. Účty v bankách

+92
AKTIVA CELKEM
+2
+185


PASIVA
Stav k prvnímu dni účetního období
Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje
+2
+185
A.I.  Jmění celkem
+2
+164
       A.I.1. Vlastní jmění
+2
+2
       A.I.2. Fondy

+162
A.II. Výsledek hospodaření celkem
+0
+21
       A.II.1. Účet výsledku hospodaření
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
+21
       A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
+0
xxxxxxxxxxxxxxxxx
PASIVA CELKEM
+2
+185


Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12. 2015
(částky jsou uvedeny v tisících Kč)


A.Náklady
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Celkem
A.I. Spotřebované nákupy celkem
+5
+21
+26
      A.I.1. Spotřeba materiálu
+5
+4
+9
      A.I.4. Prodané zboží

+17
+17
A.II. Služby celkem
+10
+27
+37
      A.II.7. Náklady na reprezentaci

+4
+4
      A.II.8. Ostatní služby
+10
+23
+33
A.IV. Daně a poplatky celkem
+8

+8
      A.IV.16 Ostatní daně a poplatky
+8

+8
      Náklady celkem
+23
+48
+71


B.Výnosy
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Celkem
B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

+69
+69
     B.I.2. Tržby z prodeje služeb

+27
+27
     B.I.3. Tržby za prodané zboží

+42
+42
B.VI. Přijaté příspěvky celkem
+23

+23
     B.VI. Přijaté příspěvky (dary)
+23

+23
     Výnosy celkem
+23
+69
+92
C.Výsledek hospodaření před zdaněním

+21
+21
D.Výsledek hospodaření po zdanění

+21
+21


Celková daňová povinnost nadačního fondu u daně z příjmů právnických osob činila 190 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění ve výši 20 658,94 Kč byl rozhodnutím správní rady převeden do jmění fondu a bude použit v souladu s účelem a statutem fondu na financování hlavní nadační činnosti fondu.


VI. Závěr


Správní rada by ráda touto cestou poděkovala zejména rodičům žáků školy za projevenou  důvěru při poskytování finančních příspěvků na nadační činnost fondu.


Dále děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům z řad rodičů a přátel školy, kteří se bez jakéhokoliv nároku na odměnu podílejí na organizaci Tyršováckého plesu. Bez jejich pomoci by nebylo v našich silách takovou akci a s takovým hospodářským výsledkem jakýmkoliv způsobem uskutečnit.


Děkujeme všem zaměstnancům, pedagogickým pracovníků a vedení školy, městu Frenštát pod Radhoštěm, městským organizacím, všem podnikatelským subjektům a  soukromým dárcům za podporu a pomoc, která nám byla z jejich strany v uplynulém období poskytnuta. Jsme si plně vědomi, že bez této nezištné podpory bychom jen velmi těžce plnili účel a cíl, za kterým jsme tento nadační fond zakládali a doufáme, že nás budete v tomto úsilí i nadále podporovat. I do budoucna je našim cílem spolupracovat s vedením školy na zkvalitňování výchovně-vzdělávacího procesu školy a na podpoře školních i mimoškolní aktivit školy. Nedílnou součásti této spolupráce je i podpora rodičů žáků školy při řešení případných problémů vzniklých ve vztahu žák - škola - rodič. A to jak ve formě zprostředkování jednání s vedením školy či v pomoci a hledání vhodného postupu při řešení vzniklých problémů.


Za tuto podporu a projevenou důvěru, která nás posiluje a pomáhá nám v úsilí vytrvat v této práci i do budoucna, Vám všem jménem správní rady nadačního fondu ještě jednou srdečně děkujeme.


Za správní radu Klubu rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond


Ivana Mikesková
předsedkyně správní rady
Přílohy:


Přehled čerpání nadačních příspěvků ZŠ Frenštát pod Radh., Tyršova 913 ve 2. pololetí školního roku 2014/2015


příspěvek číslo
žadatel
popis
požadavek
schváleno
vyčerpáno
1
Davidová
lyžařský výcvik
10 000 Kč
10 000 Kč
8 722 Kč
2
Ondryáš
olympiáda v českém jazyce
500 Kč
500 Kč
399 Kč
3
Šmírová
podpora výuky AJ
3 300 Kč
3 300 Kč
519 Kč
4
Gráfová
zeměpisná olympiáda
500 Kč
500 Kč
445 Kč
5
Bartošová
program primární prevence
4 000 Kč
4 000 Kč
1 530 Kč
6
Pustějovská
recitační soutěž
500 Kč
500 Kč
426 Kč
7
Hoďáková
recitační a pěvecká soutěž 1. - 5. roč.
1 000 Kč
1 000 Kč
789 Kč
8
Davidová
sportovní soutěže
7 000 Kč
7 000 Kč
8 095 Kč
9
Ondryášová
exkurze do Osvětimi
9 000 Kč
9 000 Kč
8 000 Kč
10
Novotná
divadelní kroužek
3 000 Kč
3 000 Kč
2 306 Kč
11
Jurečka
turnaj McDonalds Cup
6 000 Kč
6 000 Kč
1 868 Kč
12
Maňasová
přírodovedný program
3 000 Kč
3 000 Kč
2 400 Kč
13
Král
dopravní soutěž cyklistů
2 000 Kč
2 000 Kč
333 Kč
14
Pustějovská
okrskové kolo pěvecké soutěže
1 500 Kč
1 500 Kč
1 283 Kč
15
Adámková
sportovní akce 1. st. - olympiáda
9 000 Kč
6 000 Kč
2 754 Kč
16
Ondryáš
soutěž školních časopisů
1 500 Kč
1 500 Kč
1 124 Kč
17
Novotná
pasování prvňáčků na čtenáře
2 840 Kč
3 000 Kč
3 450 Kč
18
Friedlová
šikovný předškoláček
500 Kč
500 Kč
494 Kč
19
Friedlová
kroužek dovedné ruce
1 000 Kč
1 000 Kč
1 107 Kč
20
Palionová
výtvarné kouzlení - kroužek materiál
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
21
Káňová
lyžařský bežecký klub - dopravné lanovka
3 000 Kč
3 000 Kč
1 380 Kč
22
Gróf
Den dětí
17 000 Kč
17 000 Kč
9 120 Kč
23
Strakošová
výtvarný kroužek - materiál
1 500 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
24
Maňasová
chemie, chemický kroužek, exkurze, odměny
3 500 Kč
3 500 Kč
3 990 Kč
25
Machová
matematická soutěž - odměny
1 000 Kč
1 000 Kč
500 Kč
26
Gráfová
slavnostní vyřazení žáků 9-tých tříd
3 000 Kč
3 000 Kč
2 454 Kč
27
Hoďáková
uvítací stužky pro prvňáky
1 500 Kč
1 500 Kč
1 552 Kč
28
Vašíčková
doprava divadlo OVA, NJ
8 000 Kč
4 000 Kč
900 Kč
29
Kučerová
ocenění žáku v Novém Jičíně FOKUS
500 Kč
500 Kč
98 Kč


Celkem
105 738 Kč
99 300 Kč
68 538 Kč


Ostatní nadační příspěvky školní  rok 2014/2015 - výdaje
žadatel
popis
vyčerpáno
správní rada
tisk Informátoru
1 243 Kč
správní rada
Den učitelů - věcný dar
2 466 Kč
správní rada
ukončení studia 9-tých tříd - věcný dar
1 500 Kč

Celkem
5 209 Kč


Přehled čerpání nadačních příspěvků ZŠ Frenštát pod Radh., Tyršova 913 ve školním roce 2015/2016
Přehled čerpání od 1.9. do 31.12 2015 (1. pololetí 2015/2016)
číslo příspěvku
žadatel
popis
datum
číslo dokladu
úhrada
1
Bartošová
adaptační dopoledne pro žáky 6. tříd
6.10.2015
4
1 500,00
3
Gróf
Mikuláš - košile anděl
24.11.2015
10
581,00
3
Gróf
Mikuláš - odměny - perníky
25.11.2015
9
1 269,00
11
Ondryášová
odměny dějepisná olympiáda
11.11.2015
6
367,00
13
Maňasová
hledáme nejlepšího mladého chemika
16.12.2015
21
222,00
15
Šmírová
předplatné cizojazyčných časopisů
27.11.2015
16
4 395,00
16
Ondryáš
Časopis Druhé patro - nocování, vyhodnocení šk. časopisů
3.12.2015
13
839,00
24
Friedlová
doprava žáků do divadla 1. + 2. třídy
21.12.2015
22
7 000,00
28
Petrová
doprava žáků do Planetária v Ostravě
3.12.2015
15
3 541,00
29
Davidová
školní turnaj v basketbalu - odměny
16.12.2015
19
572,00
29
Davidová
školní turnaj v basketbalu - odměny
22.12.2015
23
45,00
30
Davidová
cestovné, startovné - halová kopaná
21.10.2015
3
520,00
30
Davidová
cestovné, startovné - halová kopaná okresní semifinále
11.11.2015
7
488,00
30
Davidová
cestovné, startovné - florbal
25.11.2015
8
443,00
30
Davidová
cestovné a startovné - plavání
26.11.2015
11
150,00
30
Davidová
cestovné a startovné florbal žáci
9.12.2015
14
470,00
30
Davidová
doprovod žáků na soutěž - plavání
16.12.2015
17
390,00
32
Gráfová
odměny přespolní běh, startovné přespolní běh
7.10.2015
2
479,00
34
Lavičková
republikové finále OVOV Praha - cestovné
16.9.2015
1
256,00
38
Friedlová
kroužek dovedné ruce
16.12.2015
18
591,00
39
Novotná
Divadelní kroužek - materiál
3.12.2015
12
484,00
39
Novotná
divadelní kroužek - materiál
21.12.2015
20
279,00
42
Murasová
den otevřených dveří
4.11.2015
5
5 000,00

29 881,00
Přehled čerpání od 1.1. do 31.8 2016 (2. pololetí 2015/2016)
číslo příspěvku
žadatel
popis
datum
číslo dokladu
úhrada
4
Gróf
oslava dne dětí - zmrzlina
24.6.2016
64
8 120,00
5
Hoďáková
stužky pro 1. třídu
29.8.2016
85
1 493,00
6
Ondryášová
doprava - exkurze Osvětim
19.4.2016
37
8 500,00
7
Davidová
odměny na lyžařském výcviku 7. tříd
20.1.2016
24
379,00
7
Davidová
doprava na lyžařský výcvik 7. tříd
25.1.2016
25
9 225,00
8
Strakošová
pasování prvňáků na čtenáře
30.5.2016
61
3 650,00
9
Friedlová
materiál - šikovný předškoláček
11.5.2016
52
496,00
10
Bartošová
placky - sl. ukončení 9. třídy
29.6.2016
77
864,00
12
Ondryáš
odměny - olympiáda v českém jazyce
17.2.2016
31
300,00
13
Maňasová
doprava - mladý chemik
10.2.2016
28
257,00
13
Maňasová
odměny - chemická olympiáda
9.3.2016
35
329,00
14
Lazarová
odměny - Nadaní žáci - kroužek
28.6.2016
75
977,00
15
Šmírová
odměny - konverzace v anglickém jazyce
10.2.2016
58
465,00
16
Ondryáš
doprava - vyhodnocení nejlepších školních časopisů
18.5.2016
57
189,00
16
Ondryáš
trička - činnost Druhého patra
22.6.2016
71
461,00
17
Gráfová
odměny zeměpisná olympiáda
28.1.2016
26
506,00
18
Adámková
odměny + materiál olympiáda 1. stupně
25.2.2016
32
2 623,00
18
Adámková
odměna - vybíjená 1. stupeň
9.3.2016
34
621,00
19
Machová
odměna pro žáky za matematické soutěže
30.6.2016
79
900,00
20
Ondryáš
odměny - literární soutěž školní knihovny
11.5.2016
53
498,00
21
Novotná
odměny recitační soutěž
10.2.2016
29
268,00
21
Novotná
odměny - pěvecká soutěž
16.3.2016
36
414,00
22
Pustějovská
odměny - Frenštátský zpěváček
12.5.2016
54
1 060,00
23
Pustějovská
odměny - recitační soutěž 2. stupně
17.2.2016
30
410,00
29
Davidová
odměny - školní laťka
2.3.2016
33
376,00
30
Davidová
doprava - Street Hockey
27.4.2016
41
408,00
30
Davidová
doprava + startovné minifotbal
27.4.2016
42
428,00
30
Davidová
doprava - atletická Kopřivnice
12.5.2016
48
1 755,00
30
Davidová
doprava Pohár rozhlasu
11.5.2016
56
492,00
30
Davidová
doprava žáků - atletická soutěž v Novém Jičíně
26.5.2016
62
2 309,00
30
Davidová
doprava dětí - atletický čtyřboj
1.6.2016
65
141,00
30
Davidová
doprava - turnaj florbal
23.6.2016
67
84,00
30
Davidová
startovné + doprava Pohár rozhlasu
25.5.2016
76
924,00
33
Jurečka
doprava - turnaj McDonald´s Cup
22.4.2016
38
1 120,00
33
Jurečka
startovné McDonald´s Cup
13.4.2016
39
200,00
33
Jurečka
startovné McDonald´s Cup
20.4.2016
40
200,00
33
Jurečka
doprava McDolnald´s Cup
27.4.2016
44
1 520,00
36
Káňová
ŠSK - ukončení sezóny
13.6.2016
66
2 207,00
37
Strakošová
výtvarné potřeby - koužek VV
27.4.2016
43
1 000,00
38
Friedlová
materiál kroužek dovedné ruce
4.5.2016
50
401,00
39
Novotná
materiál divadelní kroužek
11.5.2016
51
846,00
39
Novotná
materiál - divadelní kroužek Tyršovadlo
18.5.2016
55
1 296,00
40
Maňasová
odměny biologická olympiáda
24.2.2016
27
277,00
40
Maňasová
přírodovědné přednášky pro žáky
19.5.2016
46
4 680,00
40
Maňasová
doprava žáků biochemického kroužku na přírodovědný jarmark.
28.6.2016
81
2 856,00
41
Kučerová
vybavení školní družiny - koloběžky
12.5.2016
49
5 000,00
43
Jurečka
odměna pro nejlepší žáky třídy 5.c
15.6.2016
69
425,00
44
Murasová
odměna pro nejlepší třídní kolektiv sběr papíru 1. místo
22.6.2016
72
1 304,00
44
Murasová
odměna pro nejlepší třídní kolektiv sběr papíru 1. místo
23.6.2016
73
1 657,00
44
Murasová
odměna pro nejlepší třídní kolektiv sběr papíru 2.- místo .
24.6.2016
74
2 000,00
44
Murasová
odměna nejlepší třídní kolektiv sběr papíru 3. místo
30.6.2016
78
1 000,00
45
Murasová
odměny pro nejlepší sběrače papíru
30.5.2016
60
120,00
45
Murasová
odměna - nejlepší sběrači papíru
26.5.2016
63
796,00
45
Murasová
odměna pro nejlepší sběrače papíru - trika
6.6.2016
68
1 000,00
46
Murasová
doprava žáků do Bartošovic - odměna sběr
28.6.2016
80
3 000,00
47
Murasová
odměny pro žáky organizující sběrovou akci
23.5.2016
59
1 210,00
49
Murasová
pronájem kina školní akademie
16.5.2016
47
5 808,00
50
Murasová
pronájem kina - slavnostní ukončení 9. tříd
11.7.2016
84
2 904,00
51
Murasová
odměna pro nejlepší žáky jednotlivých tříd
15.6,.2016
70
557,00
51
Murasová
odměny - dárkové poukazy konec roku - nejlepší žáci
11.7.2016
82
9 100,00
51
Murasová
odměny - dárkové poukazy konec roku - nejlepší žáci
12.7.2016
83
6 300,00
51
Murasová
odměny - dárkové poukazy konec roku - nejlepší žáci
31.8.2016
86
4 200,00
52
Murasová
odměna pro vystupující na akademii
4.5.2016
45
9 306,00

122 212,00


Ostatní nadační příspěvky školní  rok 2015/2016 - výdaje
žadatel
popis
vyčerpáno
správní rada
tisk Informátoru
2 096 Kč
správní rada
Den učitelů - věcný dar
2 836 Kč

Celkem
4 932 Kč