Menu

Statut nadačního fondu


Část A
Základní ustanovení
Čl. I
Název nadačního fondu
Název nadačního fondu zní: Klub rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond (dále jen "fond").
Čl. II
Sídlo fondu
Sídlo fondu je: Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, PSČ 744 01.
Čl. III
Účel fondu
Nadační fond je zřizován za účelem získávání a shromažďování finančních prostředků pro podporu rozvoje a realizaci školních i mimoškolních výchovně-vzdělávacích procesů Základní školy a Mateřské školy Frenštát p. R., Tyršova 913, akcí a aktivit pořádaných touto školou a podporu jejího materiálního a technického zabezpečení.
Čl. IV
Zřizovatelé fondu
Zřizovateli fondu jsou:
1.    Ivana Mikesková,
trvale bytem: Mariánská 262, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
2.    Svatava Srníčková
trvale bytem: Školská čtvrť 1379, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
3.    Kateřina Richterová
trvale bytem: sídliště Beskydské 1194, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
(dále jen „ zřizovatelé“).

Část B

Majetek fondu a jeho použití

Čl. V

Majetek a hospodaření fondu
Majetek fondu tvoří majetkový vklad zřizovatelů a nadační dary přispěvatelů. Nadační fond může pořádat školní ples jako jednu z forem získávání finančních prostředků za účelem naplnění cíle nadačního fondu.
Čl. VI
Podmínky pro poskytování nadačního příspěvku
1.    Nadační fond poskytuje nadační příspěvky Základní škole a Mateřské škole Frenštát p. R., Tyršova 913 (dále jen „škola“), žákům školy, třídním kolektivům školy, pedagogickým a výchovným pracovníkům školy v souladu s účelem nadačního fondu.
2.    Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě žádosti uchazečů o nadační příspěvek nebo na základě doporučení člena správní rady. V žádosti nebo doporučení je nutné uvést, na jaký účel má být nadační příspěvek poskytnut a v jaké výši.
3.    O přidělení nadačního příspěvku a o jeho výši rozhoduje správní rada.
4.    Na poskytnutí nadačních příspěvků z majetku nadačního fondu není právní nárok.
5.    Nakládání s peněžními částkami do 5 000,- Kč může rozhodnout předseda správní rady sám.
6.    Nadační příspěvky mohou mít charakter jak plnění jednorázového, tak opětovného.
Čl. VII
Náklady související se správou fondu
Celkové roční náklady související se správou fondu nesmějí převýšit 20 % hodnoty majetku fondu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku.
Část C
Orgány fondu
Čl. VIII
Správní rada
1.    Správní rada je statutárním orgánem fondu, spravuje majetek fondu, řídí činnost fondu a rozhoduje o všech záležitostech fondu.
2.    Správní rada nadačního fondu má tři členy.
3.    Funkční období členů správní rady je tříleté.
4.   Opětovné zvolení za člena správní rady je možné.
5.    Do výlučné působnosti správní rady náleží:
-         rozhodovat o změnách statutu nadačního fondu,
-         schvalovat rozpočet a jeho změny,
-         schvalovat roční účetní závěrku a zprávu o činnosti a hospodaření,
-         rozhodovat o sloučení s jiným nadačním fondem nebo nadací,
-         volit nové členy správní rady a revizora a rozhodovat o odvolání člena správní rady nebo revizora, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce, z členů správní rady volit a odvolávat jejího předsedu,
-         stanovit výši případné odměny za výkon funkce člena správní rady a revizora,
-         rozhodovat o přijetí nadačních darů a poskytování nadačních příspěvků.
Čl. IX
Způsob jednání jménem fondu
Jménem nadačního fondu jedná buď předseda správní rady, nebo společně její dva členové. Podepisování za nadační fond se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí předseda správní rady nebo společně její dva členové své podpisy. Nadační fond je oprávněn zmocnit k zastupování nadačního fondu třetí osobu a v plné moci ji určit rozsah jejího jednatelského oprávnění.
Čl. X
Zasedání správní rady
1.    Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady nejméně dvakrát ročně.
2.    Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádají-li o to nejméně dva členové správní rady nebo revizor, popř. dozorčí rada.
3.    Správní rada může odvolat člena správní rady z důvodu stanovených zákonem. Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomní alespoň dva členové správní rady.
4.    K rozhodnutí správní rady o sloučení s jiným nadačním fondem nebo jinou nadací je třeba souhlasu všech členů správní rady.
5.    V ostatních věcech rozhoduje správní rada nadpoloviční většinou svých hlasů. Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné.
6.    Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího správní radě.
7.    O průběhu zasedání správní rady a o jejich rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předsedající.
Čl. XI
Revizor
1.    Kontrolním orgánem fondu je revizor. Funkční období revizora je tříleté.
2.    Revizor zejména
-         kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného fondem,
-         přezkoumává roční účetní závěrku a zprávu o činnosti a hospodaření,
-         dohlíží na to, zda fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a statutem fondu,
-         upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
-         nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.
3.    Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména
-         nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se fondu,
-         svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady.
4.    Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.
Čl. XII
Závěrečná ustanovení
Tento statut nabývá účinnosti dnem zápisu nadačního fondu do nadačního rejstříku, vyhotovuje se ve třech stejnopisech, z nichž dva budou přiloženy k návrhu na zápis nadačního fondu do nadačního rejstříku, a jeden bude založen v dokumentaci nadačního fondu. Fond je povinen na požádání tento statut zpřístupnit, každý je oprávněn do něho nahlédnout a pořizovat si z něj na své náklady výpisy a opisy.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 15. 10. 2014

Za Klub rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond


Ivana Mikesková
zřizovatelka
Svatava Srníčková
zřizovatelka
Kateřina Richterová
zřizovatelka